Login Register

artykuł w przygotowaniu....

Articles > Edukacja, informacje i portale medyczne >Ratownictwo Medyczne > Kardiowersja farmakologiczna

Moderator section

Source links

Videos

Kardiowersja farmakologiczna

Kardiowersja farmakologiczna
Polega na  przywróceniu rytmu zatokowego za pomocą leków antyarytmicznych .
Zahamowanie pompy sodowej powoduje stabilizację błony komórkowej, konsekwencją czego jest wydłużenie okresu refrakcji poza okres repolaryzacji, utrudnienie powstawania obwodów zamkniętych, a wtórnie- zahamowanie pobudliwości mięśnia sercowego.
Aktywacja pompy sodowej powoduje ułatwienie powstawania obwodów zamkniętych, a w następstwie wzmożenie przewodnictwa lub jego normalizację.
 
Podział leków antyarytmicznych wg. Vaughana- Williamsa:
Grupa I :  są to leki hamujące pompę sodową. Wywierają także działanie znieczulające miejscowo. Dzieli się ją na trzy podgrupy:
IA : ( chinidyna, prokainamid)- leki te zwalniają przewodzenie w układzie Hisa- Purkinjego, mięsnia przedsionkowych i komór. Nie działają na wolny kanał wapniowy.
IB : ( lidokaina, meksyletna, tokainid, fenytoina)- leki te nieznacznie hamują fazę 0, skracają potencjał czynnościowy i repolaryzację komórek o szybkiej refrakcji. Nie działają na wolny kanał wapniowy.
IC : ( propafenon, enkainid, flekainid, lorkainid)- leki te silnie hamują fazę 0, minimalnie wpływają na czas trwania potencjału czynnościowego, okres refrakcji i repolaryzacji.
Grupa II : zaliczamy do niej leki β- adrenolitczne (β- blokery) (acebutolol, alprenolol, atenolol, metoprolol, nadolol, oksprenolol, pindolol, praktolol, propranolol, tymolol)- ich wspólną właściwością, jeśli chodzi o ich działanie antyarytmogenne, jest ich skuteczność we wszystkich niemiarowościach, w których przyczyną może być wyzwalanie amin katecholowych. Są one skuteczne w migotaniu przedsionków u chorych z niemiarowościami po zawale serca. Leki te zapobiegają częstoskurczowi komorowemu. Niekorzystną ich właściwością jest ujemne działanie inotropowe.
Grupa III : ( amiodaron, ibutylid, sotalol)- reprezentatywnym lekiem tej grupy jest amiodaron. Wydłuża on czas trwania potencjału mięsni przedsionka i komór, a nie wpływa na szybkość narastania fazy 0. Amiodaron hamuje automatyzm węzła zatokowego ( działa hamująco na receptory α- i β-adrenergiczne).
Grupa IV : są to leki blokujące wolne kanały wapniowe ( Werapamil, diltiazem). Zwalniają one czynność serca. Różnią się one swym działaniem antyarytmicznym. Werapamil hamuje przewodzenie i wydłuża okres refrakcji węzła przedsionkowo- komorowego.
 

Rating comment: 0/0

User section

Source links

Gallery

Videos

// // // //