Login Register

artykuł w przygotowaniu....

Articles > Edukacja, informacje i portale medyczne >Ratownictwo Medyczne > Kardiowersja elektryczna

Moderator section

Source links

more...

Videos

Kardiowersja

more...

Kardiowersja elektryczna

Kardiowersja elektryczna:

Interwencja polegająca na przywrócenie rytmu zatokowego serca za pomocą energii elektrycznej. Według wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji z 2010roku: ,,Gdy kardiowersja jest wykonywana w przedsionkowych czy komorowych zaburzeniach rytmu, konieczne jest zsynchronizowanie wyładowania z załamkiem R elektrokardiogramu, a nie z załamkiem T, ponieważ dostarczenie wyładowania w trakcie refrakcji względnej cyklu serca może doprowadzić do migotania komór.”
Kardiowersję przeprowadza się za pomocą kardiowertera-defibrylatora. Standardowo używa się elektrody mostkowej (przykładana do mostka pacjenta) i elektrody koniuszkowej (przykładana do ściany klatki piersiowej na lewo i do dołu od lewego sutka). Rzadziej wykorzystuje się ułożenie elektrod tył-przód (elektrody przyklejane: pierwsza do mostka, druga między łopatkami pacjenta).
 
PRZYTOMNI PACJENCI PRZED WYKONANIEM PRÓBY ZSYNCHRONIZOWANEJ KARDIOWERSJI POWINNI ZOSTAĆ ZNIECZULENI LUB PODDANI ANALGOSEDACJI
U pacjenta niestabilnego (zaburzenia świadomości/ ból w klatce piersiowej/ ciśnienie skurczowe <90mmHg/ niewydolność serca) wykonujemy 3 próby kardiowersji, jeśli nie udało się przywrócić rytmu zatokowego podajemy Amiodaron 300mg i.v. w ciągu 10-20minut i wykonujemy kolejną kardiowersję, a następnie Amiodaron 900mg w ciągu 24 godzin.
ENERGIE WYŁADOWAŃ:
Migotanie przedsionków:
  • defibrylator jednofazowy:  Zaleca się rozpoczynanie kardiowersji od energii 200J i jej stopniowe zwiększanie, jeśli to konieczne,
  • defibrylator dwufazowy: do pierwszego wyładowania zaleca się użycie energii 120–150 J i jej zwiększenie w razie konieczności.
Trzepotanie przedsionków i napadowy częstoskurcz nadkomorowy:
  • defibrylator jednofazowy: zaleca się wykonanie pierwszego wyładowania energią 100J, w razie potrzeby energię stopniowo zwiększamy w kolejnych wyładowaniach,
  • defibrylator dwufazowy: zaleca się wykonanie pierwszego wyładowania energią 70–120J, w razie potrzeby energię stopniowo zwiększamy w kolejnych wyładowaniach.
Częstoskurcz komorowy:
                Energia konieczna do kardiowersji VT zależy od charakterystyki morfologicznej oraz częstości.
  • defibrylator jednofazowy: VT z tętnem poddaje się dobrze leczeniu początkową energią jednofazową 200J, w razie potrzeby energię stopniowo zwiększamy w kolejnych wyładowaniach,
  • defibrylator dwufazowy: zaleca się użycie dla pierwszego wyładowania             energii 120-150J, w razie potrzeby energię stopniowo zwiększamy w kolejnych wyładowaniach.
 
W przypadku leczenie torsades de pointes ( polimorficzny częstoskórcz komorowy) korzystne jest wyrównanie zaburzeń elektrolitowych, szczególnie hypokaliemii. Należy podać 2 g Siarczanu Magnezu dożylnie w ciągu 10 minut. Zalecana jest konsultacja specjalistyczna, ponieważ aby zapobiec nawrotowi częstoskurczu mogą być wskazane inne metody postępowania. W przypadku wystąpienia objawów niepokojących, co zdarza się często, należy natychmiast wykonać kardiowersję, a przy braku tętna - defibrylację zgodnie z algorytmem zatrzymania krążenia.
PRZECIWWSKAZANIA:
  • bezwzględne: zatrucie glikozydami naparstnicy
  • hemodynamicznie stabilne szybkie zaburzenia rytmu.
  • migotanie przedsionków z wolną czynnością komór
  • migotanie przedsionków z wolnym przewodzeniem A
BIBLIOGRAFIA:
-Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2010
- Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych- Europejska Rada Resuscytacji / Polska Rada Resuscytacji
- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci- Europejska Rada Resuscytacji / Polska Rada Resuscytacji
- Danysz A., Buczko W.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny; Urban&Partner; Wrocław, 2008
- http://www.kardiolo.pl
- http://www.kardiologia1.cm-uj.krakow.pl
- http://www.prc.krakow.pl
- http://nagle.mp.pl
 

Rating comment: 0/0

User section

Source links

Gallery

Videos

// // // //